VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 9 | Giăng 10 | Giăng 11 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 10:30

10 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

30 Ta với Cha là một.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn