VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 10 | Giăng 11 | Giăng 12 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 11:17

11 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

17 Khi Đức Chúa Jêsus đến nơi, thấy đã chôn La-xa-rơ trong mộ bốn ngày rồi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn