VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 10 | Giăng 11 | Giăng 12 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 11:25

11 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

25 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn