VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 10 | Giăng 11 | Giăng 12 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 11:25-26

11 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

25 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. 26 Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng?

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn