VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 10 | Giăng 11 | Giăng 12 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 11:35

11 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

35 Đức Chúa Jêsus khóc.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn