VietChristian
VietChristian
nghe.app

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 12 | Giăng 13 | Giăng 14 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 13:11

13 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 Vì Ngài đã biết ai sẽ phản Ngài; tại thế cho nên Ngài phán rằng: các ngươi chẳng phải hết thảy đều được tinh sạch.

(c) 2023 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn