VietChristian
VietChristian
Nghe Podcast

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 12 | Giăng 13 | Giăng 14 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 13:13

13 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Các ngươi gọi ta bằng Thầy bằng Chúa; Các ngươi nói phải, vì ta thật vậy.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn