VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 13 | Giăng 14 | Giăng 15 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 14:14

14 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

14 Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi, ta sẽ làm cho.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn