VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 13 | Giăng 14 | Giăng 15 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 14:18

14 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

18 Ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn