VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 13 | Giăng 14 | Giăng 15 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 14:2

14 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn