VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 13 | Giăng 14 | Giăng 15 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 14:7

14 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Ví bằng các ngươi biết ta, thì cũng biết Cha ta; và từ bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn