VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 14 | Giăng 15 | Giăng 16 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 15:11

15 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn