VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 14 | Giăng 15 | Giăng 16 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 15:13

15 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

13 Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn