VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 16 | Giăng 17 | Giăng 18 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 17:23

17 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

23 Con ở trong họ và Cha ở trong Con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính Cha đã sai Con đến, và Cha đã yêu thương Con.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn