VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 16 | Giăng 17 | Giăng 18 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 17:3

17 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus Christ, là Đấng Cha đã sai đến.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn