VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 1 | Giăng 2 | Giăng 3 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 2:2

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

2 Đức Chúa Jêsus cũng được mời đến dự đám với môn đồ Ngài.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn