VietChristian
VietChristian
Lịch Cầu Nguyện

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 1 | Giăng 2 | Giăng 3 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 2:5

2 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

5 Mẹ Ngài nói với những kẻ hầu bàn rằng: Người biểu chi, hãy vâng theo cả.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn