VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 2 | Giăng 3 | Giăng 4 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 3:20

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

20 Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc của mình phải trách móc chăng.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn