VietChristian
VietChristian
Đăng ký nhận bản tin

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 2 | Giăng 3 | Giăng 4 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 3:6

3 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần.

(c) 2021 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn