VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 4 | Giăng 5 | Giăng 6 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 5:30

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

30 Ta không thể tự mình làm nổi việc gì; ta xét đoán theo điều ta nghe, và sự xét đoán ta là công bình, vì ta chẳng tìm ý muốn của ta, nhưng tìm ý muốn của Đấng đã sai ta.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn