VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 4 | Giăng 5 | Giăng 6 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 5:40

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

40 Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn