VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 4 | Giăng 5 | Giăng 6 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 5:6

5 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Đức Chúa Jêsus thấy người nằm, biết rằng đau đã lâu ngày thì phán: Ngươi có muốn lành chăng?

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn