VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 5 | Giăng 6 | Giăng 7 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 6:20

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

20 Nhưng Ngài phán rằng: Ấy là ta đây, đừng sợ chi!

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website