VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 5 | Giăng 6 | Giăng 7 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 6:47

6 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

47 Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ ai tin thì được sự sống đời đời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn