VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 6 | Giăng 7 | Giăng 8 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 7:37

7 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

37 Ngày sau cùng, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Jêsus ở đó, đứng kêu lên rằng: Nếu người nào khát, hãy đến cùng ta mà uống.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn