VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 6 | Giăng 7 | Giăng 8 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 7:6

7 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Đức Chúa Jêsus phán cùng anh em rằng: Thì giờ ta chưa đến; còn về các ngươi, thì giờ được tiện luôn luôn.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn