VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 7 | Giăng 8 | Giăng 9 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 8:45-47

8 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

45 Nhưng vì ta nói lẽ thật, nên các ngươi không tin ta. 46 Trong các ngươi có ai bắt ta thú tội được chăng? Nếu ta nói lẽ thật, sao các ngươi không tin ta? 47 Ai ra bởi Đức Chúa Trời, thì nghe lời Đức Chúa Trời; cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn