VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 7 | Giăng 8 | Giăng 9 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 8:58

8 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

58 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có ta.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn