VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 8 | Giăng 9 | Giăng 10 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 9:25

9 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

25 Người trả lời rằng: Tôi chẳng biết người có phải là kẻ có tội chăng, chỉ biết một điều, là tôi đã mù mà bây giờ lại sáng.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn