VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Lu-ca | Giăng 8 | Giăng 9 | Giăng 10 | Công-vụ các Sứ-đồ

Giăng 9:36-39

9 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

36 Người thưa rằng: Thưa Chúa người là ai hầu cho tôi tin đến? 37 Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ngươi đã thấy người và ấy là chính người đang nói cùng ngươi. 38 Người thưa rằng: Lạy Chúa, tôi tin; bèn sấp mình xuống trước mặt Ngài. 39 Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Ta đã đến thế gian đặng làm sự phán xét nầy: Hễ ai chẳng thấy, thì thấy; còn ai thấy, lại hóa mù.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn