VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Giăng | Công-vụ các Sứ-đồ 11 | Công-vụ các Sứ-đồ 12 | Công-vụ các Sứ-đồ 13 | Rô-ma

Công-vụ các Sứ-đồ 12:1-2

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Đang thuở đó, vua Hê-rốt hà hiếp một vài người trong Hội thánh. 2 Vua dùng gươm giết Gia-cơ là anh của Giăng;

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn