VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Giăng | Công-vụ các Sứ-đồ 13 | Công-vụ các Sứ-đồ 14 | Công-vụ các Sứ-đồ 15 | Rô-ma

Công-vụ các Sứ-đồ 14:25

14 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

25 Sau khi đã truyền đạo tại thành Bẹt-giê rồi, thì xuống thành Át-ta-li.

(c) 2020 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn

Lịch Đọc Kinh Thánh :: Câu Gốc Yêu Thích :: Cài Đặt Kinh Thánh Vào Website