VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Giăng | Công-vụ các Sứ-đồ 15 | Công-vụ các Sứ-đồ 16 | Công-vụ các Sứ-đồ 17 | Rô-ma

Công-vụ các Sứ-đồ 16:35-40

16 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

35 Đến sáng, thượng quan sai lính nói cùng người đề lao rằng: Hãy thả các người ấy đi. 36 Người trình lời đó cùng Phao-lô rằng: Các thượng quan đã khiến truyền cho tôi thả các ông; vậy, hãy ra, và xin đi cho bình yên. 37 Nhưng Phao-lô nói cùng lính rằng: Chúng ta vốn là quốc dân Rô-ma, khi chưa định tội, họ đã đánh đòn chúng ta giữa thiên hạ, rồi bỏ vào ngục; nay họ lại thả lén chúng ta ư! Điều đó không được. Chính các quan phải tới đây mà thả chúng ta mới phải! 38 Các thượng quan nghe lính trình lại bấy nhiêu lời, biết hai người đó là người Rô-ma, thì sợ hãi. 39 Họ bèn đến nói với hai người, thả đi, và xin lìa khỏi thành. 40 Khi ra ngục rồi, hai sứ đồ vào nhà Ly-đi, thăm và khuyên bảo anh em, rồi đi.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn