VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Giăng | Công-vụ các Sứ-đồ 18 | Công-vụ các Sứ-đồ 19 | Công-vụ các Sứ-đồ 20 | Rô-ma

Công-vụ các Sứ-đồ 19:6

19 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Sau khi Phao-lô đã đặt tay lên, thì có Đức Thánh Linh giáng trên chúng, cho nói tiếng ngoại quốc và lời tiên tri.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn