VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Giăng | Công-vụ các Sứ-đồ 19 | Công-vụ các Sứ-đồ 20 | Công-vụ các Sứ-đồ 21 | Rô-ma

Công-vụ các Sứ-đồ 20:7-12

20 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Ngày thứ nhất trong tuần lễ, chúng ta đang nhóm lại để bẻ bánh; Phao-lô phải đi ngày mai, nên người nói chuyện với các môn đồ, và cứ giảng luôn cho đến nửa đêm, 8 có nhiều đèn trong phòng cao mà chúng ta đang nhóm lại. 9 Một gã tuổi trẻ tên là Ơ-tích, ngồi trên cửa sổ, ngủ gục trong khi Phao-lô giảng rất dài; và bị ngủ mê quá, nên từ tầng lầu thứ ba té xuống, lúc đỡ dậy đã thấy chết rồi. 10 Nhưng, Phao-lô bước xuống, nghiêng mình trên người, ôm lấy mà nói rằng: Chớ bối rối, linh hồn còn ở trong người. 11 Phao-lô lại trở lên, bẻ bánh mà ăn; giảng luận lâu cho đến sáng mới đi. 12 Còn gã tuổi trẻ người ta đem đi thì được sống, sự ấy làm cho mọi người đều được yên ủi lắm.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn