VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Giăng | Công-vụ các Sứ-đồ 22 | Công-vụ các Sứ-đồ 23 | Công-vụ các Sứ-đồ 24 | Rô-ma

Công-vụ các Sứ-đồ 23:11

23 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 Qua đêm sau, Chúa hiện đến cùng người mà phán rằng: Hãy giục lòng mạnh mẽ, ngươi đã làm chứng cho ta tại thành Giê-ru-sa-lem thể nào, thì cũng phải làm chứng cho ta tại thành Rô-ma thể ấy.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn