VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Giăng | Công-vụ các Sứ-đồ 23 | Công-vụ các Sứ-đồ 24 | Công-vụ các Sứ-đồ 25 | Rô-ma

Công-vụ các Sứ-đồ 24:24-27

24 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

24 Qua mấy ngày sau, Phê-lít với vợ mình là Đơ-ru-si, người Giu-đa, đến, rồi sai gọi Phao-lô, và nghe người nói về đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ. 25 Nhưng khi Phao-lô nói về sự công bình, sự tiết độ và sự phán xét ngày sau, thì Phê-lít run sợ, nói rằng: Bây giờ ngươi hãy lui; đợi khi nào ta rảnh, sẽ gọi lại. 26 Phê-lít cũng trông Phao-lô lót bạc cho mình; nên năng đòi người đến, và nói chuyện cùng người. 27 Khỏi hai năm, Bốt-tiu Phê-tu đến thay Phê-lít. Bởi cớ Phê-lít muốn làm cho dân Giu-đa bằng lòng, bèn cứ giam Phao-lô nơi ngục.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn