VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Giăng | Công-vụ các Sứ-đồ 25 | Công-vụ các Sứ-đồ 26 | Công-vụ các Sứ-đồ 27 | Rô-ma

Công-vụ các Sứ-đồ 26:19

26 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

19 Tâu vua Ac-ríp-ba, từ đó, tôi chẳng hề dám chống cự với sự hiện thấy trên trời;

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn