VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Giăng | Công-vụ các Sứ-đồ 6 | Công-vụ các Sứ-đồ 7 | Công-vụ các Sứ-đồ 8 | Rô-ma

Công-vụ các Sứ-đồ 7:3

7 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

3 mà phán rằng: Hãy ra khỏi quê hương và bà con ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ chỉ cho.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn