VietChristian
VietChristian
tinlanh.net

Trang Chủ | Mục Lục | Công-vụ các Sứ-đồ | Rô-ma 11 | Rô-ma 12 | Rô-ma 13 | 1 Cô-rinh-tô

Rô-ma 12:11

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

11 Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn