VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Công-vụ các Sứ-đồ | Rô-ma 11 | Rô-ma 12 | Rô-ma 13 | 1 Cô-rinh-tô

Rô-ma 12:17

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

17 Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn