VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Công-vụ các Sứ-đồ | Rô-ma 11 | Rô-ma 12 | Rô-ma 13 | 1 Cô-rinh-tô

Rô-ma 12:9

12 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

9 Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn