VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Công-vụ các Sứ-đồ | Rô-ma 13 | Rô-ma 14 | Rô-ma 15 | 1 Cô-rinh-tô

Rô-ma 14:12

14 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

12 Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn