VietChristian
VietChristian
tinhuu.com

Trang Chủ | Mục Lục | Công-vụ các Sứ-đồ | Rô-ma 3 | Rô-ma 4 | Rô-ma 5 | 1 Cô-rinh-tô

Rô-ma 4:25

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

25 Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn