VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Công-vụ các Sứ-đồ | Rô-ma 3 | Rô-ma 4 | Rô-ma 5 | 1 Cô-rinh-tô

Rô-ma 4:7-8

4 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

7 Phước thay cho kẻ, lỗi mình được tha thứ, Tội mình được che đậy! 8 Phước thay cho người mà Chúa chẳng kể tội lỗi cho!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn