VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Công-vụ các Sứ-đồ | Rô-ma 7 | Rô-ma 8 | Rô-ma 9 | 1 Cô-rinh-tô

Rô-ma 8:22

8 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

22 Vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay;

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn