VietChristian
VietChristian
Đố Kinh Thánh

Trang Chủ | Mục Lục | Công-vụ các Sứ-đồ | Rô-ma 7 | Rô-ma 8 | Rô-ma 9 | 1 Cô-rinh-tô

Rô-ma 8:6,8

8 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

6 Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an; 8 Vả, những kẻ sống theo xác thịt, thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời.

(c) 2022 KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn