VietChristian
VietChristian
svtk.net

Trang Chủ | Mục Lục | Rô-ma | 1 Cô-rinh-tô 10 | 1 Cô-rinh-tô 11 | 1 Cô-rinh-tô 12 | 2 Cô-rinh-tô

1 Cô-rinh-tô 11:1

11 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

1 Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn