VietChristian
VietChristian
kinhthanh.app

Trang Chủ | Mục Lục | Rô-ma | 1 Cô-rinh-tô 13 | 1 Cô-rinh-tô 14 | 1 Cô-rinh-tô 15 | 2 Cô-rinh-tô

1 Cô-rinh-tô 14:29-32

14 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

29 Người nói tiên tri cũng chỉ nên có hai hoặc ba người nói mà thôi, còn những kẻ khác thì suy xét. 30 Song, nếu một người trong bọn người ngồi, có lời tỏ kín nhiệm, thì người thứ nhất phải nín lặng. 31 Bởi vì anh em đều cứ lần lượt mà nói tiên tri được cả, để ai nấy đều được dạy bảo, ai nấy đều được khuyên lơn. 32 Tâm thần của các đấng tiên tri suy phục các đấng tiên tri.

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn