VietChristian
VietChristian
mucsu.org

Trang Chủ | Mục Lục | Rô-ma | 1 Cô-rinh-tô 15 | 1 Cô-rinh-tô 16 | 2 Cô-rinh-tô

1 Cô-rinh-tô 16:19-23

16 BẢN DỊCH | NGHE | | TÀI LIỆU

19 Các Hội thánh ở xứ A-si chào thăm anh em. A-qui-la và Bê-rít-sin gởi lời chào anh em trong Chúa, Hội thánh hiệp trong nhà hai người ấy cũng vậy. 20 Hết thảy anh em đây chào thăm các anh em. Hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau. 21 Tôi là Phao-lô, chính tay tôi viết chào thăm anh em. 22 Bằng có ai không kính mến Chúa, thì phải bị a-na-them! Ma-ra-na-tha. 23 Nguyền xin ơn của Đức Chúa Jêsus Christ ở với anh em!

@ KinhThanh.app

Gửi Tin Nhắn